د Triathlon - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • بینر10

ټریټلون

ماډل:001

وزن:175 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:003

وزن:240 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:011

وزن:150 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:012

وزن:190 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:013

وزن:225 ګرامه

ترکیب:75% نایلان + 25% Elastane

ماډل:014

وزن:225 ګرامه

ترکیب:75% نایلان + 25% Elastane

ماډل:016

وزن:210 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:024

وزن:240 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:038

وزن:155 ګرامه

ترکیب:77% پالیسټر + 23% Elastane

ماډل:041

وزن:150 ګرامه

ترکیب:90% پالیسټر + 10% Elastane

ماډل:042

وزن:170 ګرامه

ترکیب:77% نایلان + 23% Elastane

ماډل:043

وزن:145 ګرامه

ترکیب:76% نایلان + 24% Elastane

ماډل:047

وزن:210 ګرامه

ترکیب:84% نایلان + 16% Elastane

ماډل:051

وزن:225 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:۰۵۴

وزن:129 ګرامه

ترکیب:75٪ پالیسټر + 25٪ Elastane

ماډل:056

وزن:190 ګرامه

ترکیب:65% نایلان + 35% Elastane

ماډل:057

وزن:240 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر 20% Elastane

ماډل:058

وزن:180 ګرامه

ترکیب:82% پالیسټر 18% Elastane

ماډل:059

وزن:230 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:063

وزن:160 ګرامه

ترکیب:76% پالیسټر + 23% Elastane

ماډل:070

وزن:200 ګرامه

ترکیب:52% نایلان + 48% Elastane

ماډل:071

وزن:180 ګرامه

ترکیب:55% پالیسټر 45% Elastane

ماډل:073

وزن:240 ګرامه

ترکیب:80% پالیسټر + 20% Elastane

ماډل:081

وزن:202 ګرامه

ترکیب:73% نایلان + 27% Elastane

ماډل:082

وزن:150 ګرامه

ترکیب:73% نایلان + 27% Elastane

ماډل:083

وزن:150 ګرامه

ترکیب:73% نایلان + 27% Elastane

ماډل:084

وزن:165 ګرامه

ترکیب:75% پالیسټر + 25% Elastane

ماډل:088

وزن:218 ګرامه

ترکیب:59% نایلان + 41% Elastane

ماډل:۰۹۳

وزن:110 ګرامه

ترکیب:75% پالیسټر + 25% Elastane

ماډل:۰۹۴

وزن:130 ګرامه

ترکیب:89% پالیسټر + 11% Elastane

ماډل:۰۹۵

وزن:220 ګرامه

ترکیب:71% پالیسټر + 29% Elastane